One 4 All

Volunteering of European Solidarity Corps

“One 4 All” is a volunteering project of the European Solidarity Corps in which, together with partner organisations and volunteers, we want to create a space for dialogue and cultural exchange, to motivate and support each other in building active citizenship, empathy and sensitivity, care for human rights and equality. We are actually spreading the idea of solidarity in general. We are committed to creating links between diverse communities and supporting those less advantaged in terms of economic, cultural or social conditions. We believe that volunteering activities carried out along the mentioned directions can bring multifaceted benefits to local communities, volunteers and the hosting organisations.

 

Aims of the project

– supporting the development of a local society based on respect for human rights, equality, acceptance, openness, solidarity and intercultural exchange,

– spreading the idea of mutual support and assistance within local communities,

– to establish a dialogue with individual social groups in order to exchange experiences, and to build mutual understanding,

– increase the quality of international cooperation,

– strengthening solidarity especially between young people, motivating each other to work together, undertaking activities based on non-formal education,

– developing the individual potential of young people through work for local organisations, taking into account their passions and interests.

Actions

As part of the project, we host volunteers from 9 countries in cooperation with partner organisations from Poland, Azerbaijan, Italy, Spain, Finland, Turkey, Armenia, Greece, Belarus and Ukraine. They carry out activities for local communities and develop their competences in the following locations:

Stowarzyszenia Jeden Świat — SCI Poland’s office in Poznan

• teaching Italian at elementary and advanced level,

• preparing and conducting workshops and meetings for young people
in local schools,

• assisting in running local and international trainings organised by the association, e.g. during the “Empowering Youth Workers: Building Resilience and Managing Stress” (22-29.02.2024).

 

Regional Centre of Social Policy in Poznan and its branches
in Pila and Konin

• assistance in organising and conducting various activities
for the community of Foreigners Integration Centres,

• organising their own events for the community of Foreigners’ Integration Centres and volunteers, e.g. “Workshops on Interculturalism” in PoDzielnia (16.03.2024),

• sharing experiences and impressions.

Entreprise Promotion Association in Gostyn

•carrying out activities as part of the association’s projects,
e.g. “Good Work”,

• organising its own events for the local community,
e.g. the exhibition “Therefore we are here” (22-29.02.2024),

• helping to organise and run various activities and events for the
local community.

 

Primary School No. 7 in Poznan

• working with children and young people,

• helping to organise and run various activities and workshops
for students,

• giving presentations and workshops on different countries and cultures, e.g. Italian evening.

Primary School in Trzcianka

• running extracurricular activities for students, e.g. art classes,

• helping to organise and run various activities and workshops
for students,

• organising language classes and cultural workshops in the form
of games.

 

If you are interested in the European Solidarity Corps and also want to go to another country to work for and with others, we have good news for you: it’s very easy! We will be happy to guide you through the application process. Find out more about the rules of the programme by clicking on the button.

Would you like to take part
in a similar project?

The Donor

The ‘One 4 All’ project is implemented with funding from the EC Programme, European Solidarity Corps.
Nr 2023-1-PL01-ESC51-VTJ-000142886

Logo donora

One 4 All

Wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności

“One 4 All” to projekt wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności, w  ramach którego wspólnie z organizacjami partnerskimi oraz wolontariuszami/kami chcemy tworzyć przestrzeń do dialogu i wymiany kulturowej, wzajemnie motywować się i wspierać w budowaniu aktywnego obywatelstwa, empatii i wrażliwości, dbałości o prawa człowieka oraz równość. Czyli tak naprawdę szerzymy szeroką pojętą ideę solidarności. Zależy nam na tworzeniu powiązań między zróżnicowanymi społecznościami i wspieraniu tych mniej uprzywilejowanych pod względem warunków ekonomicznych, kulturowych czy społecznych. Wierzymy, że działania wolontariackie prowadzone w wymienionych kierunkach mogą przynieść wieloaspektowe korzyści dla lokalnych społeczności, wolontariuszy i wolontariuszek oraz goszczących ich organizacji.

Cele projektu

– wspieranie rozwoju społeczeństwa lokalnego oparte na poszanowaniu praw człowieka, równości, akceptacji, otwartości, solidarności, wymianie międzykulturowej,

– szerzenie idei wzajemnego wsparcia i pomocy w obrębie społeczności lokalnych,

– nawiązywanie dialogu z poszczególnymi grupami społecznymi w celu wymiany doświadczeń i budowania wzajemnego zrozumienia,

– zwiększenie jakości współpracy międzynarodowej,

– wzmacnianie solidarności szczególnie pomiędzy młodymi ludźmi, motywowanie się do współpracy, podejmowanie działalności opierającej się o edukację pozaformalną,

– rozwijanie potencjału indywidualnego osób młodych poprzez pracę na rzecz organizacji lokalnych, uwzględniając ich pasje i zainteresowania.

Działania

W ramach projektu we współpracy z organizacjami partnerskimi z Polski, Azerbejdżanu, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Turcji, Armenii, Grecji, Białorusi i Ukrainy, Włoch gościmy wolontariuszy/ki z 9 krajów. Realizują oni działania na rzecz lokalnych społeczności i rozwijają swoje kompetencje w następujących miejscach:

Biuro Stowarzyszenia Jeden Świat — SCI Poland w Poznaniu

• prowadzenie zajęć z języka włoskiego na poziomie podstawowym
i zaawansowanym,

• przygotowywanie i prowadzenie warsztatów i spotkań dla młodzieży
w lokalnych szkołach,

• pomoc w prowadzeniu lokalnych i międzynarodowych szkoleń organizowanych przez stowarzyszenie, np. podczas “Empowering Youth Workers: Building Resilience and Managing Stress” (22-29.02.2024).

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
i jego oddziały w Pile oraz Koninie

• pomoc w organizacji i prowadzeniu różnorodnych zajęć
dla społeczności Centrów Integracji Cudzoziemców,

• organizowanie własnych wydarzeń dla społeczności Centrów Integracji Cudzoziemców i pozostałych wolontariuszy/ek, np. “Workshops
on Interculturalism” w PoDzielni (16.03.2024),

• dzielenie się doświadczeniami i wrażeniami.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Gostyniu

• prowadzenie działań w ramach projektów stowarzyszenia,
np. “Dobra Robota”,

• organizowanie własnych wydarzeń dla lokalnej społeczności,
np. wystawa “Dlatego jesteśmy tutaj” (22-29.02.2024),

• pomoc w organizacji i prowadzeniu różnorodnych zajęć
i wydarzeń dla społeczności lokalnej.

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu

• praca z dziećmi i młodzieżą,

• pomoc w organizacji i prowadzeniu różnorodnych zajęć i warsztatów
dla uczniów/uczennic,

• prowadzenie prezentacji i warsztatów dotyczących odmiennych krajów
i kultur, np. włoski wieczór.

Szkoła Podstawowa w Trzciance

• prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic,
np. zajęcia plastyczne,

• pomoc w organizacji i prowadzeniu różnorodnych zajęć
i warsztatów dla uczniów/uczennic,

• organizowanie zajęć językowych i warsztatów kulturowych
w formie gier i zabaw.

 

Jeżeli zainteresował Cię Europejski Korpus Solidarności i też chcesz wyjechać do innego kraju, aby działać na rzecz innych, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: to bardzo proste! Chętnie pokierujemy Cię w procesie aplikacji.  Więcej o zasadach programu dowiesz się, klikając w przycisk.

Chcesz wziąć udział w podobnym projekcie?

Grantodawca

 

Projekt “One 4 All” jest realizowany z funduszy Programu KE, Europejski Korpus Solidarności.
Nr 2023-1-PL01-ESC51-VTJ-000142886

Logo donora