Dla szkół

“Prawa człowieka”, “Uczenie się międzykulturowe”, “Antydyskryminacja”, “Świadomość ekologiczna” oraz “Uchodźcy” 

Stowarzyszenie „Jeden Świat” serdecznie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do skorzystania z oferty warsztatowej. Proponujemy zajęcia opierające się na zasadach edukacji poza formalnej, czyli „uczenia się poprzez praktykę”. Gra, zabawa oraz aktywne uczestnictwo stanowią podstawę wspólnej pracy nad następującymi tematami: “Prawa człowieka”, “Uczenie się międzykulturowe”, “Antydyskryminacja” oraz “Uchodźcy”. Jeśli chcieliby Państwo zaoferować swoim uczniom niekonwencjonalną, ciekawą i poruszającą istotne zagadnienia społeczne lekcję, proszę zaprosić nas do swojej klasy.

Forma warsztatów – Edukacja pozaformalna

Warsztaty, które oferujemy, są oparte na zasadach edukacji poza formalnej. Edukacja poza formalna nie oznacza edukacji niezorganizowanej, wręcz przeciwnie. Jest to świadomie usystematyzowany proces, odbywający się poza ustalonym systemem kształcenia formalnego. Taka edukacja umożliwia młodym ludziom wyrażanie swoich wartości oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji innych niż te, których mogli nauczyć się w ramach edukacji formalnej.

To, co szczególne w edukacji poza formalnej, to aktywny udział uczestników w procesie kształcenia. Jednym z jej najważniejszych elementów jest uczenie się poprzez praktykę. Dajemy pierwszeństwo takim metodom jak: burza mózgów, dyskusje, gry symulacyjne, sztuka jako forma ekspresji, refleksje indywidualne wyrażane w różnych formach aktywności. Naszym celem jest zwiększanie świadomości młodych ludzi na wybrane tematy. Oferujemy im czas na wspólne odkrywanie i wymianę opinii, które pozwolą walczyć z uprzedzeniami i przygotują do aktywnego obywatelstwa.

Każdy warsztat przeprowadzamy z uwzględnieniem wieku uczestników, ich możliwości psychoruchowych oraz poziomu edukacji formalnej. Istotnym czynnikiem powodzenia naszych zajęć jest również wielkość grupy. Najefektywniej pracujemy w grupach od 6 do 20 osób.

Większość naszych warsztatów jest zaplanowana na 1,5-godzinne spotkanie (2 godziny lekcyjne). Nie oznacza to jednak limitu czasowego, wręcz przeciwnie. Zachęcamy Państwa do skorzystania z cyklów warsztatowych, czyli kilku spotkań rozłożonych w czasie, związanych z jednym tematem bądź poruszających się w szerszym kręgu tematycznym.

 

Treść warsztatów

Prawa człowieka

Warsztaty o Prawach Człowieka mają na celu zaznajomienie uczestników z przysługującymi im zawsze i wszędzie prawami. Ich rola w życiu codziennym, polega na respektowaniu tych praw wobec siebie i innych, możliwości obrony osób, wobec których prawa te zostały naruszone, a także wprowadzenie do kultury wzajemnego szacunku.
Poznanie i zrozumienie Praw Człowieka powinno stanowić podstawę aktywnego budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju poszanowania drugiego człowieka i ochrony własnej godności.

Uczenie się międzykulturowe

Termin odnosi się do indywidualnego procesu zdobywania wiedzy oraz kształtowania postaw i zachowań wynikających ze współistnienia różnych kultur. W szerszym kontekście oznacza proces niezbędny do kształtowania społeczeństwa, w którym ludzie różnych kultur żyją razem pokojowo. W trakcie warsztatów poruszamy przede wszystkim kwestie różnorodności kulturowo-społecznych, ich indywidualnego doświadczania i odmiennych dla każdego z nas sposobów radzenia sobie z nimi. Uczestnicy tych warsztatów mają szansę poznać siebie, własne przekonania i wartości. Ważne jest także miejsce, z którego pochodzą oraz poznanie roli i znaczenia kultury w życiu każdego z nas.

Antydyskryminacja

Podczas warsztatów na temat przeciwdziałania dyskryminacji zachęcamy młodych ludzi do odkrywania różnorodności kulturowej wokół nich oraz poszukiwania stereotypów zniekształcających obraz rzeczywistości. Wspólnie pracujemy nad zrozumieniem pojęcia stereotypów i poznajemy mechanizmy ich działania. Każdy z uczestników podczas interaktywnych gier, zabaw, symulacji i dyskusji ma okazję odczuć wrogie spostrzeganie oraz doświadczyć sytuacji dyskryminacji zrodzonej najczęściej ze stereotypowego, bezrefleksyjnego podejścia do innego człowieka. Warsztaty zmierzają do uświadomienia sobie, że każdy z nas ma skłonność do posługiwania się stereotypami, gdyż ułatwiają one poruszanie się w społeczeństwie, łagodzą lęk wobec inności oraz są najszybszym, najlepiej dostępnym w naszym umyśle środkiem do odnalezienia się w różnych sytuacjach, a zatem nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować, ale możemy się nauczyć je kontrolować i ujarzmiać, dzięki świadomości ich podstępnego działania.

Uchodźcy

Temat: „Uchodźcy” ma na celu podnoszenie świadomości o ludziach, którzy zdecydowali się opuścić swoje ojczyzny ze względu na prześladowania. W czasie warsztatów chcemy poruszyć kwestie statusu uchodźcy, przyczyn i konsekwencji zjawiska uchodźstwa oraz jego skali we współczesnym świecie. Uczestnicy warsztatu uczą się wrażliwości i zrozumienia sytuacji osób, które z różnych przyczyn zostały zmuszone do opuszczenia swojego kraju i teraz stoją przed trudnym zadaniem przystosowania się do życia w nowym miejscu, w nowej kulturze, wśród ludzi posługujących się obcym językiem.

Świadomość ekologiczna

Celem warsztatów jest rozwijanie u młodych ludzi postawy szacunku dla środowiska naturalnego oraz świadomości konsumenckiej. W trakcie warsztatów uczniowie mają okazję dowiedzieć się więcej na temat mechanizmów powodujących niszczenie środowiska, przyczyn i skutków zmian klimatycznych oraz ich związku z nawykami konsumenckimi. Warsztaty pozwalają młodym ludziom dostrzec relację pomiędzy sprawiedliwością społeczną, pokojem i troską o środowisko naturalne.

Zapraszamy do współpracy!